Dit moet je weten over de nieuwe staatsbon (2023)

De nieuwe staatsbon met een looptijd van 1 jaar, zal een nettorendement opleveren van 2,81 procent. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aangekondigd in "De ochtend" op Radio 1. Vanaf donderdag kan je intekenen op de nieuwe staatsbon, en dat voor een periode van een week. Wat je moet weten over de staatsbon, vatten we hieronder samen.

Steven Rombaut

Wat is de staatsbon?

De staatsbon is een soort overheidsobligatie, bestemd voor particulieren. Wie een staatsbon koopt, leent geld uit aan de overheid. Die betaalt je in ruil elk jaar een afgesproken intrest, de zogeheten coupon. Op de vervaldag krijg je jouw geld terug. Doorgaans gaat het om een looptijd van 3, 5, 8 of 10 jaar. Deze keer komt er dus ook een staatsbon met een korte looptijd van 1 jaar.

Het Agentschap van de Schuld geeft sinds 1996 vier keer per jaar een staatsbon uit: in maart, juni, september en december. Van midden 2019 tot begin 2022 kwam er geen staatsbon op de markt, omdat er door de lage rentevoeten amper interesse was bij particuliere beleggers.

Hoeveel bedraagt het rendement?

De staatsbon met een looptijd van 1 jaar heeft een brutocoupon van 3,3procent. Het nettorendement na aftrek van 15 procent roerende voorheffing bedraagt 2.81 procent. Als je voor 1.000 euro belegt in een staatsbon, ontvang je na een jaar 28,1euro.

1.000 euro brengt 28,1 euro op

Ter vergelijking: MeDirect Fidelity Sparen, de spaarrekening met de hoogste rente op deBelgische markt, biedt 2,3 procent rente. Die rente kan wel op elk moment aangepast worden.

"Onze gezinnen en alleenstaanden verdienen een marktconform rendement op hun spaargeld", zegt minister Van Peteghem. "Daarom blijf ik de banken oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en de spaarrente verder te laten stijgen binnen wat mogelijk is in de huidige financiële en economische context. De kloof tussen de rente die banken innen en die ze uitkeren aan spaarders blijft echter te groot. Daarom hebben we beslist om een staatsbon uit te geven die sterk gelijkt op het klassieke spaarboekje met een unieke eenjarige looptijd en eenzelfde roerende voorheffing van 15 procent."

BEKIJK - Minister Van Peteghem spreekt over een bijzonder "product" in "De ochtend":

Dit moet je weten over de nieuwe staatsbon (1)

Videospeler inladen...

Is de staatsbon veilig?

De staatsbon wordt beschouwd als een veilige belegging omdat je jouw geld uitleent aan de federale overheid. België heeft een hoge kredietscore of rating bij verschillende internationale kredietbeoordelaars. Je kan er dus van uitgaan dat ons land zijn financiële verplichtingen kan nakomen en dus ook het geld op de vervaldag kan terugbetalen.

In tegenstelling tot geld op een spaarrekening, zichtrekening, termijnrekening en een kasbon, valt de staatsbon niet onder de depositogarantie van 100.000 euro per bank en per persoon maar dat hoeft dus geen probleem te zijn.

Hoe kan ik de staatsbon kopen?

De staatsbon kan je kopen bij de bank, vanaf een bedrag van 100 euro en in veelvouden van 100 euro. Dit zijn de banken (in alfabetische volgorde) waar je terecht kan:

 • Bank Degroof Petercam
 • Belfius Bank
 • Beobank
 • BNP Paribas Fortis
 • Bpost Bank
 • Crelan
 • Deutsche Bank
 • ING
 • KBC
 • Keytrade Bank
 • Leleux Associated Brokers
 • Van de PUT & Co
 • VDK Spaarbank

Argenta en AXA Bank zijn de opvallendste afwezigen in dit lijstje. Maar klanten van Axa Bank kunnen wel degelijk intekenen op een staatsbon via de app. De bestelling verloopt dan via Leleux Associated Brokers.

Banken kunnen jaarlijkse kosten aanrekenen voor het bewaren van de staatsbon op een zogeheten effectenrekening. Het gaat doorgaans om zo’n 0,15 procent. Sommige banken (zoals KBC) laten deze kosten voor de staatsbon vallen. BNP Paribas Fortis, Belfius en ING laten het bewaarloon uitzonderlijk vallen voor de staatsbon op 1 jaar.

Je kan de staatsbon ook kopen via het platform van het Agentschap van de Schuld zelf, de zogeheten Dienst van de Grootboeken. Hier is een staatsbon kopen gratis.

Bovendien komt de staatsbon niet op een effectenrekening terecht. Voor mensen die op al hun effectenrekeningen samen meer dan 1 miljoen euro hebben staan, kan dit een voordeel opleveren. De staatsbon telt op die manier niet mee voor de berekening van de effectentaks. Dat is de taks van 0,15 procent op de waarde van de effectenrekening, als er meer dan 1 miljoen euro op staat.

Inschrijven op de staatsbon bij een bank kan vanaf 24 augustus tot 1 september. Bij de Dienst van de Grootboeken worden de inschrijvingen één dag vroeger afgesloten, op 31 augustus.

Dit moet je weten over de nieuwe staatsbon (2)

Flemal

Kan ik de staatsbon voor vervaldag verkopen?

Vermits de staatsbon een looptijd van 1 jaar heeft, doe je er goed aan geld te gebruiken dat je het komende jaar kan missen. Sta je plots toch voor onverwachte kosten en je hebt het geld van de staatsbon nodig? Geen probleem: je kan die verkopen.

Wie een staatsbon gekocht heeft via de Dienst van de Grootboeken, kan die ook via die dienst verkopen. Wie een staatsbon gekocht heeft via de bank, verkoopt die ook via de bank.

Let op: de prijs die je ervoor krijgt, kan lager zijn dan de prijs die je betaald hebt. De prijs wordt bepaald door de koers van de staatsbon op de beurs. De waarde van elke staatsbon is te volgen op de website van Euronext Brussel.

Marktrisico

Naast het risico dat de uitgever van een obligatie het geld op vervaldag niet kan terugbetalen, is er aan obligaties doorgaans nog een ander risico gekoppeld: het zogeheten marktrisico. Tenminste als je de obligatie voor vervaldag verkoopt. Net als aandelen worden obligaties, ook de staatsbon, verhandeld op de beurs. Dat betekent dat de wet van vraag en aanbod de koers van de obligatie bepaalt.

Als de marktrente stijgt worden bestaande obligaties doorgaans minder waard omdat een nieuwe obligatie met een hogere coupon aantrekkelijker wordt dan de bestaande. Omgekeerd, als de marktrente daalt, zullen bestaande obligaties doorgaans meer waard worden.

Maar voor de staatsbon met een looptijd van 1 jaar is het renterisico eerder beperkt. De vervaldag volgt al na 1 jaar en op dat moment krijg je jouw geld sowieso terug.

Is de staatsbon op 1 jaar voortaan een goed alternatief voor het spaarboekje?

Neen, waarschijnlijk niet. Deze staatsbon is uitzonderlijk interessant omdat minister van Financiën Van Peteghem (CD&V, foto) de roerende voorheffing verlaagd heeft van 30 naar 15 procent. Die verlaagde voorheffing geldt tot eind dit jaar. Op die manier wil hij de banken ertoe bewegen hun spaarrentes op te trekken. Ook de volgende staatsbon, die uitgegeven wordt in december, kan nog de verlaagde roerende voorheffinggenieten.

De banken zijn niet te spreken over die verlaagde voorheffing. "Op gelijkaardige producten bij banken wordt die 30 procent wel aangerekend", zegtKarel Baert, de CEO van bankenfederatie Febelfin. Eerder al kwam vanuit de bankenwereld de kritiek dat de overheid zo concurrentievervalsing organiseert.

Dit moet je weten over de nieuwe staatsbon (3)

Jonas Roosens/Belga

Deze staatsbon is ook interessant omdat de kortetermijnrente toevallig hoger is dan de langetermijnrente. Dat betekent concreet dat beleggers niet meer rente opstrijken als ze hun geld voor langere tijd wegzetten.

Dat is doorgaans niet het geval. Het is dus lang niet zeker dat een staatsbon op 1 jaar volgend jaar meer rendement oplevert dan het spaarboekje.

Doe ik er nu altijd goed aan om geld op mijn spaarrekening te verhuizen naar een staatsbon op 1 jaar?

Neen, veel hangt af van welke spaarrekening je nu hebt en hoeveel getrouwheidspremie je verliest door jouw spaargeld te verhuizen naar een obligatie.

In oktober vorig jaar begonnen de eerste banken hun spaarrentes op te trekken. Stel dat je al 10 maanden getrouwheidspremie hebt opgebouwd op een spaarrekening met een relatief hoge rentevoet (en een hoge getrouwheidspremie), dan is het misschien niet interessant om jouw geld over te hevelen naar de staatsbon. Heb je nog maar onlangs geld overgeschreven naar een nieuwe of bestaande spaarrekening, dan loont het wellicht wel de moeite.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 16/08/2023

Views: 5903

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.